top of page

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 
Julius 12 BV
Banneuxstraat 1, 3500 Hasselt 
BTW BE 0781 860 679
info@atelierjulesenmarie.be
011 / 37 64 46

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De electronische webwinkel van JULIUS 12  BV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt  (België), Banneuxstraat 1 , BTW BE 0781 860 679 biedt haar klanten de mogelijkheid om uit het Atelier Jules & Marie assortiment online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Atelier Jules & Marie assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Atelier Jules & Marie. 

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

De prijzen en promoprijzen vermeld in de webshop zijn van toepassing. Deze worden geregeld geupdate.
De promoprijzen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 3: Aanbod 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. De communicatie gebeurt enkel in het Nederlands.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

Atelier Jules & Marie is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Atelier Jules & Marie is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier Jules & Marie. 

Atelier Jules & Marie is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

Artikel 4: Online aankopen 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Atelier Jules & Marie assortiment online aan te kopen. 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Atelier Jules & Marie. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

- contante betaling
- via overschrijving 

Artikel 5 : Leveren en transport

We leveren enkel in België en Nederland.

Levering in België : 10,00 €

Levering in Nederland : 15,00 €

Leveringstermijn : - in voorraad : binnen de week.

                               - niet in voorraad : verdere afspraken via mail.

                                                         

Artikel 6:  Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Atelier Jules & Marie. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Atelier Jules & Marie te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Atelier Jules & Marie beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt Atelier Jules & Marie zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 8: Klachten 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. 

Artikel 9: Garantie 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. 
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

b. Algemeen 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Atelier Jules & Marie klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Atelier Jules & Marie. 

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie is niet overdraagbaar. 

Artikel 10: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : 
De consument heeft het recht aan Atelier Jules & Marie mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Atelier Jules & Marie klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Atelier Jules & Marie Banneuxstraat 1, 3500 Hasselt.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. 
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt. 
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 

Artikel 11: Privacy 

Atelier Jules & Marie verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Atelier Jules & Marie toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Atelier Jules & Marie bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Atelier Jules & Marie uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Banneuxstraat 1, 3500 Hasselt.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Atelier Jules & Marie heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
Atelier Jules & Marie respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Atelier Jules & Marie ter consultatie, wijziging of verwijdering. 
Atelier Jules & Marie maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. 
Atelier Jules & Marie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@atelierjulesenmarie.be

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier Jules & Marie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 
Artikel 12: Atelier Jules & Marie Klantendienst 
De Atelier Jules & Marie klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 11 37 64 46, via e-mail op info@atelierjulesenmarie.be  of per post op het volgende adres: Banneuxstraat 1, 3500 Hasselt. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Atelier Jules & Marie. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Atelier Jules & Marie kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 14: Bewijs 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

bottom of page